» بازدید : 52

                                          حروف مقطعه

در ابتداي 29 سوره از سوره هاي قرآن، يك يا چند حرف از حروف الفبا وجوددارد، كه مجموعا 78 حرف است كه با حذف مكررات، 14 حرف مي شود يعني نصف حروف هجا كه 28 حرف است اين حروف (واقع در اوايل سوره ها) را «حروف مقطعه» گويند يعني حروفي كه پيش هم چيده شده اند اما كلمه اي راتشكيل نداده اند اگرچه دركتابت سرهم نوشته شوند، ولي در قرائت، جدا از هم خوانده مي شوند، مانند «ا ل م ص» مجموع حروف چهارده گانه عبارتند از: (ا ح رس ص ط ع ق ك ل م ن ه ي) بدرالدين زركشي گويد: «از تركيب اين حروف مي توان اين جمله را ساخت: «نص حكيم قاطع له سر» فيض كاشاني جمله «صراط علي حق نمسكه» را ساخته است سوره هايي كه در ابتداي آن ها حروف مقطعه قرار دارندعبارتند از: 

ر ديف ـ سوره ـ حرف مقطعه ـ رديف ـ سوره ـ حرف مقطعه. 

1 ـ بقره ـ الم ـ 5 ـ هود ـ الر. 

2 ـ آل عمران ـ الم ـ 6 ـ يوسف ـ الر. 

3 ـ اعراف ـ المص ـ 7 ـ رعد ـ المر. 

4 ـ يونس ـ الر ـ 8 ـ ابراهيم ـ الر. 

9 ـ حجر ـ الر ـ 20 ـ ص ـ ص. 

10 ـ مريم ـ كهيعص ـ 21 ـ غافر ـ حم. 

11 ـ طه ـ طه ـ 22 ـ فصلت ـ حم. 

12 ـ شعرا ـ طسم ـ 23 ـ شوري ـ حم عسق. 

13 ـ نمل ـ طس ـ 24 ـ زخرف ـ حم. 

14 ـ قصص ـ طسم ـ 25 ـ دخان ـ حم. 

15 ـ عنكبوت ـ الم ـ 26 ـ جاثيه ـ حم. 

16 ـ روم ـ الم ـ 27 ـ احقاف ـ حم. 

17 ـ لقمان ـ الم ـ 28 ـ ق ـ ق. 

18 ـ سجده ـ الم ـ 29 ـ قلم ـ ن. 

19 ـ يس ـ يس ـ.